Energiaftale og øget fokus på indeklima
Teknik og energi

I 2018 fik Danmark en ny energiaftale, men efter TEKNIQs opfattelse med for lidt fokus på energibesparelserne. Til gengæld er der i løbet af året kommet mere fokus på folkeskolernes dårlige indeklima, hvor TEKNIQ har præsenteret en række konkrete anbefalinger.

I slutningen af juni blev alle Folketingets partier enige om en ny energiaftale, som udstikker retningen for de kommende års energipolitik i Danmark.

I aftalen blev der blandt andet afsat penge til, at der opføres tre nye havvindmølleparker, afsættes øgede midler til forskning og oprettes en pulje på 500 millioner kroner til energieffektiviseringer. Heraf er de 200 millioner afsat til energibesparelser i bygninger.

TEKNIQ anerkendte, at der var gode grønne takter i aftalen, men man gjorde det også ganske klart, at aftalen havde for lidt fokus på energibesparelser. Samtidig opfordrede TEKNIQ til åben og fri konkurrence, hvor alle aktører inviteres med, så man opnår de bedste energibesparelser til den laveste pris.

Derudover blev der i aftalen afsat 20 mio. kr. til individuelle varmepumper, der udfaser oliefyr. Og der blev introduceret en lånepulje på 100 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til energirenoveringer i bygninger, der er kommunalt eller regionalt ejede.

Konference om skolernes indeklima

Det halter gevaldigt med indeklimaet på de danske folkeskoler. I hovedparten af klasselokalerne når CO2-koncentrationen op på niveauer, som mærkbart forringer lærernes arbejdsmiljø og elevernes indlæringsevne.

Det var baggrunden for, at TEKNIQ sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK indbød politikere og branchefolk til en åben høring om folkeskolernes indeklima den 6. februar.

Arrangementet blev afholdt på Christiansborg, hvor politikere fra begge sider af Folketinget krydsede klinger og holdninger. Samtidig fik de mulighed for at få den nyeste viden fra forskere og fagfolk og kunne lytte til erfaringerne fra Bornholm og Silkeborg Kommune, der har formået at arbejde struktureret for at forbedre indeklimaet i klasselokalerne.

Ved høringen præsenterede TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og VELTEK desuden seks konkrete anbefalinger, der kan sikre et bedre indeklima i folkeskolerne og dermed et videnssamfund i verdensklasse.

Flere – men fortsat få – klager over installatørerne

Ankenævnet for Tekniske Installationer modtog flere klager over el- og vvs-virksomhedernes arbejde i 2018 end året før. I 2018 klagede forbrugerne 231 gange til Ankenævnet for Tekniske Installationer over arbejde udført af landets el- og vvs-virksomheder. Det er en moderat stigning i forhold til 2017, hvor ankenævnet modtog 198 klager.

Men selvom der er flere klager, er der fortsat tale om et meget beskedent antal, når man tager i betragtning, hvor mange opgaver der udføres for private forbrugere i løbet af et år, var konklusionen fra ankenævnet.

Ud af de 231 klager, som ankenævnet modtog i 2018, blev der afsagt kendelse i 138 af sagerne. Forbrugerne fik medhold i 36 sager, delvist medhold i 14 sager, mens de indklagede virksomheder fik medhold i 72 sager. Antallet af modtagne klager i 2019 forventes at holde sig på samme niveau som i 2018.

Usikker fremtid for 75 procents-reglen

Det er usikkert, om den danske særregel for dimensionering af elinstallationer – også kaldet 75 procents-reglen – vil bestå i fremtiden.

Sikkerhedsstyrelsen er for tiden i gang med at undersøge, om reglen skal afskaffes i forbindelse med de nye elsikkerhedsregler, som træder endeligt i kraft den 1. juli 2019. TEKNIQ har haft en løbende dialog med styrelsen og forventer også at blive inviteret til en drøftelse af, hvilke betingelser og overgangsoverordninger der skal gælde, hvis man beslutter sig for at afskaffe 75 procents-reglen.

I skrivende stund afventer TEKNIQ en endelig udmelding fra Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af en ny rapport fra Rambøll om reglen.

Bygnings- og eleftersyn

Sikkerhedsstyrelsen har siden 2017 haft ansvaret for bygningseftersynet og eleftersynet. For at kvalitetsudvikle og fremtidssikre de to ordninger har styrelsen igangsat et udviklingsarbejde.

Sammen med en række andre organisationer deltager TEKNIQ i udviklingsarbejdet, der skal sammentænke ordningerne mest mulig. Arbejdet omfatter også nyt design af tilstandsrapporterne, revidererede sælgeroplysninger og en anden måde at præsentere fejlforhold på.

 

Velbesøgte VVS-dage

Medlemmerne mødte talstærkt op til TEKNIQs VVS-dage 2018 i november. Her blev de blandt andet opdateret på branchens aktuelle udvikling og præsenteret for TEKNIQs håndbog om vand, ligesom der var ekspertoplæg om alt fra korrosion til KLS-systemer og klagesager.

Møderne fandt sted i København, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Holstebro og Hørning.

 

Gassikkerhedsmøder

I september afholdt TEKNIQ i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen to møder om gassikkerhed i kølvandet på, at de nye gassikkerhedsregler trådte i kraft den 21. april.

På møderne i Aarhus og København kunne medlemmerne høre om de nye regler og få eksempler på opbygningen af vejledningssystemet.

 

Bedre installationer – TEKNIQs håndbog om vand

I oktober udgav TEKNIQ ’”Bedre Installationer – TEKNIQs håndbog om vand” for at opdatere installatørernes viden på området. Håndbogen indeholder en gennemgang af en række vvs-tekniske problemstillinger, som fra tid til anden kan volde problemer for montøren.

Formålet med bogen er at give et hurtigt tilbageblik over de særlige problemstillinger, der knytter sig til materialevalg, tilbagestrømningssikring, sikkerhedsventiler, teknisk isolering, korrosion, legionella og skjulte/indstøbte rør.

Læs håndbog