Fokus på kompetenceudvikling – også når der er travlt
Kurser og medlemsudvikling

TEKNIQ har i 2018 lanceret en helt ny lederuddannelse ”Ny som leder”. Samtidig blev der taget hul på en større opdatering af de eksisterende lederuddannelser, så de matcher fremtidens krav.

De grundlæggende ledelseskompetencer styrkes

På trods af et højt aktivitetsniveau er indtjeningen i installationsbranchen fortsat relativt beskeden. TEKNIQs bestyrelse har derfor besluttet at øge indsatsen for at styrke og udvikle de grundlæggende ledelseskompetencer i branchen. Det har udmøntet sig i en helt ny lederuddannelse ”Ny som leder”, der blev introduceret i efteråret 2018.

Uddannelsen skal styrke det personlige lederskab og klæde nye og mindre erfarne ledere på med solid forståelse for vigtige discipliner som planlægning, økonomi, overenskomstforhold og erhvervsjura. Der har indtil videre været gennemført to forløb af uddannelsen, og tilbagemeldingerne fra deltagerne er entydigt positive.

Lederuddannelserne ajourføres

Det kræver nye kompetencer, hvis installationsbranchen skal have del i de nye muligheder, som teknologiudviklingen skaber, og integrere nye teknologier og arbejdsmetoder i de opgaver, som virksomhederne udfører.

Derfor er TEKNIQ Lederuddannelse i gang med at tilpasse indholdet i lederuddannelserne, så de i endnu højere grad ruster branchens ledere til at agere i en stadig mere dynamisk og foranderlig hverdag.

I første omgang er Entrepriselederuddannelsen blevet ændret grundlæggende i både form og indhold, og i løbet af 2019 følger de øvrige lederuddannelser efter.

Fleksibel kompetenceudvikling gennem e-læring

Det høje aktivitetsniveau i branchen betyder samtidig, at mange virksomheder har svært ved at frigøre ledere og medarbejdere til uddannelse og kursusaktiviteter.

Derfor arbejder TEKNIQ målrettet på at tilbyde kurser og uddannelser, som i højere grad baseres på e-læring fremfor fysisk undervisning. Det gør det muligt for branchens ledere og medarbejdere at gennemføre kompetenceudvikling fleksibelt og tidseffektivt, når de har tid og lyst, og når arbejdet giver mulighed for det.

E-læring er på nuværende tidspunkt en integreret del af Ny som leder og Entrepriselederuddannelsen, og i løbet af 2019 vil der også på de øvrige uddannelser fra TEKNIQ Lederuddannelse indgå e-læringsmoduler.

E-læring kræver tilvænning og brud med vanen om, at uddannelse og undervisning foregår fysisk. De hidtidige erfaringer viser dog, at branchen har taget e-læring til sig, og indtil videre har tilbagemeldingerne været positive.

Ledernetværk videreføres og udbygges

TEKNIQ igangsatte i 2015 initiativet TEKNIQ Ledernetværk. Formålet var at etablere et fagligt udviklingsforum for ejerledere og ansatte direktører i installationsbranchen for at understøtte god ledelse og skabe vækst og forretningsudvikling i branchen.

Der er i dag tre aktive TEKNIQ Ledernetværk, som nu går ind i den fjerde sæson. Disse netværk videreføres og udbygges i 2019, hvor målet er at etablere yderligere 1-2 netværk.

Rekordmange indmeldelser i 2018

I 2018 oplevede TEKNIQ en rekordstor medlemstilgang. Der er således indmeldt 205 nye virksomheder. Væksten i installationsbranchen har øget interessen for at blive selvstændig og starte egen virksomhed, hvilket betyder, at en del af TEKNIQs nye medlemmer er nyopstartede umiddelbart efter endt installatøruddannelse. De nye medlemmer ønsker fra start at blive en del af installationsbranchen og stå stærkere med den viden og rådgivning, som TEKNIQ tilbyder.

Der sker en fortsat konsolidering i branchen, hvor de mindre og mellemstore virksomheder enten opkøbes eller vælger at fusionere som en del af deres vækststrategi.

Tilgangen af nye medlemmer fordeler sig ligeligt mellem el- og vvs-virksomheder. De nye medlemmer beskæftiger sig med specialer indenfor CTS, sikring, sikkerhed, tele-datainstallationer, lækagesporing og termografering.

Blandt de nye medlemmer er der også udenlandsk ejede virksomheder, der primært udfører projektrelaterede opgaver inden for tekniske installationer i Danmark.

Fusion med Arbejdsgiverne

I august 2018 gav TEKNIQs bestyrelse grønt lys til at indlede fusionsdrøftelser med Arbejdsgiverne. Formålet er at skabe mere værdi for medlemmerne ved at styrke den politiske indflydelse og servicen overfor medlemmerne.

Hen over efteråret 2018 og vinteren har TEKNIQ og Arbejdsgiverne holdt en række møder om, hvordan en fælles organisation kunne se ud. Samtidig har der været afholdt medlemsmøder rundt om i landet, hvor der er blevet taget positivt imod planerne om en fusion.

En samlet organisation vil repræsentere over 4.300 virksomheder med omkring 52.600 medarbejdere og bliver en slagkraftig organisation, som vil arbejde for virksomhedernes interesse.

I den fælles organisation vil der udover el- og vvs-virksomheder også være virksomheder, der arbejder med fremstillingsopgaver inden for metalområdet. Det betyder, at det bliver en større organisation med et bredere fokus, end TEKNIQ har i dag. Men der vil fortsat være en lang række områder, hvor virksomhederne har behov for en fælles organisationsmæssig indsats.

Fælles for virksomhederne er, at de udvikler og udfører tekniske løsninger. Det vil blandt andet sige installationer i bygninger og fremstilling af tekniske produkter, der bruges i byggeriet og industrien. Desuden er der oftest tale om ordreproduktion og skræddersyede løsninger.
Det betyder, at der er behov for fleksibilitet i ansættelsesforholdene og mere rummelige overenskomster, at virksomhederne er afhængige af faglært arbejdskraft og stærke og attraktive erhvervsuddannelser, og behov for færre administrative byrder.

Resultaterne af drøftelserne mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne er nu samlet i et fælles forslag, der skal sendes til afstemning i de to organisationer i marts 2019. Hos TEKNIQ vil det ske i form en elektronisk urafstemning. Hos Arbejdsgiverne vil afstemningen til at foregå på en ekstraordinær generalforsamling den 26. marts.

Formand for TEKNIQ Henrik Fugmann og formand for Arbejdsgiverne Fleming Frederiksen.