Byggeriets nye aftalesystem
Branchens rammebetingelser

Byggeriets nye aftalesystem – AB 18 – blev præsenteret i sommeren 2018, og det giver blandt andet mulighed for bedre at koordinere projekter og højne kvaliteten. Samtidig er der nye ændringer undervejs i udbudsloven.

Udbudsloven

Regeringen har meddelt, at udbudsloven vil blive ændret i 2019. Det sker for at styrke gennemsigtigheden ved evaluering af tilbud og skabe større sikkerhed om, hvordan evalueringen skal foregå.

Ændringerne vil blandt andet betyde, at ordregiveren skal fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Derudover er der lagt op til, at ordregiveren skal evaluere de kvalitative kriterier – uden kendskab til evalueringen af priskriteriet. Det skal ske ved udbud over 350 mio. kr. og med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

TEKNIQ mener, at forslagene er en styrkelse af udbudsloven. Samtidig har man i TEKNIQ foreslået, at beløbsgrænsen sættes ned, så den beskrevne evalueringsmodel skal benyttes ved alle udbud, der er omfattet af udbudsloven. På den måde kan ændringen få betydning for flere udbud end blot de allerstørste.

TEKNIQ har desuden foreslået, at ændringerne også omfatter udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Revision af byggeriets aftalesystem

Byggeriets nye aftalesystem blev præsenteret i juni 2018.

Aftalesystemet omfatter AB 18 med appendikser om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter, ABT med appendikser, AB Forenklet samt ABR 18 og ABR Forenklet.

Ændringerne betyder blandt andet, at entreprenørprojektering er blevet reguleret og koordineret med rådgiverprojektering. Desuden er der indført en række regler, som skal sikre en effektiv planlægning af tid, et løbende overblik over økonomien og højne kvaliteten.

Samtidig er reglerne om tvisteløsning ændret, så tvister kan løses hurtigere og billigere.
Det nye aftalesystem er blevet til efter forhandlinger i AB-Udvalget, der bestod af repræsentanter for bygherre-, rådgiver- og entreprenørorganisationer, herunder TEKNIQ.

AB-Udvalget anbefaler, at de nye bestemmelser anvendes fra 2019.

TEKNIQ har i forbindelse med de nye bestemmelser afholdt et live webinar om forskellene mellem AB 92 og AB 18. Desuden er der lagt informationsfilm med en udførlig gennemgang af forskellene mellem AB 92 og AB 18 på vores hjemmeside, og der er udviklet en app – TEKNIQ JURA – med bestemmelserne, som kan downloades af medlemmerne.

Persondatareglerne

I foråret 2018 var der en række aktiviteter for at informere om og anvise løsninger, som medlemmerne kunne bruge for at være klar til de nye persondataregler.

I virksomhederne vil arbejdet med persondataregler være en løbende proces, eftersom Datatilsynet praksis kan medføre ændringer, og sletning af data vil ske løbende. Samtidig må man forvente, at de teknologiske løsninger bliver bedre og vil være med til at gøre det lettere for virksomhederne at overholde reglerne.