Fokus på mere fleksibilitet
Arbejdsmarkedsforhold

Et nyt akkordsystem for vvs-området forventes at være på trapperne. Det lykkedes ikke at få en aftale om en flekstidsordning på el-området, som kunne etableres uden medvirken fra en tillidsrepræsentant. Til gengæld har branchen taget godt imod El-Fagets Funktionæroverenskomst. Og betalingsfaktorerne i EBA er gjort endelige.

VVS: Ingen regulering af prislisterne i 2018

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev der i mæglingsforslaget givet en regulering til prislisterne på vvs-området. Reguleringerne for 2018 og 2019 skulle dog kun gennemføres, hvis der efterfølgende blev indgået en aftale om ”anden form for akkord”.

Aftalen skulle imødekomme TEKNIQs ønske om mere fleksibilitet i indgåelse af akkorder, så man under visse vilkår kunne aftale, at værnebestemmelsen ikke skal gælde.

En sådan aftale blev ikke indgået i 2018, og prislisterne er ikke blevet reguleret.

Der bliver dog ført konstruktive forhandlinger med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, og det forventes, at der i foråret 2019 kan indgås en aftale om et nyt akkordsystem, som baseres på en ”oversættelse” af Rørprislisten til en tidskurant.

Det kræver dog stadig en del arbejde med omregning og tilpasning af akkordreglerne. Ligeledes skal der tages stilling til, hvornår der skal ske regulering i 2019 og med hvilken procent.

El: Betalingsfaktorer gjort endelige i 2018

På el-området havde TEKNIQ håbet på at kunne aftale en flekstidsordning, som kunne etableres uden medvirken fra en tillidsrepræsentant. Det lykkedes desværre ikke, men til gengæld har branchen taget godt imod El-Fagets Funktionæroverenskomst, hvor der allerede i foråret blev gjort brug af den i forbindelse med en tilpasningsforhandling.

Med hensyn til EBA (El-Branchens Akkordsystem) blev de aftalte betalingsfaktorer gjort endelige i 2018. For at sikre, at der ikke var begået fejl i forbindelse med beregning af minutfaktor og tillægstid, var der aftalt en prøvetid, som efter et par forlængelser endeligt udløb den 1. juli 2018.

Der er dog dele af Dansk El-Forbunds medlemmer, som mener, at EBA har forringet deres indtjening, og forbundet har derfor iværksat en undersøgelse af disse påstande. Selvom prøveperioden er udløbet, har TEKNIQ tilkendegivet, at vi gerne drøfter spørgsmålet med forbundet, men at eventuelle ændringer må være et forhandlingsspørgsmål i 2020.

Rådgivningen bliver mere kompleks

TEKNIQs rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger bliver stadig mere kompleks. Det er især i forhold til udenlandske virksomheder og i forbindelse med vikarforhold, at medlemsvirksomhederne møder udfordringer.

Det betyder, at der bruges mere tid på de enkelte sager. Især de udenlandske virksomheder har svært ved at indrette sig efter den danske model – ikke mindst fordi reglerne for udstationering ikke harmonerer med danske overenskomster.

Samtidig bliver virksomhederne omfattet af arbejdsklausuler, som blandt andet medfører, at de skal leve op til et betalingsniveau i Danmark, men der gives ingen anvisninger på hvordan.

Den høje aktivitet har også betydet, at flere virksomheder benytter sig af vikarer. En del forsøger at etablere en underentreprise, men da det gerne er fagentreprenøren, som har den fulde ledelse og ansvar for kvaliteten m.v., ender sagerne oftest med, at vi må konstatere, at der tale om vikarforhold.

Der er her en lang og fast fagretlig praksis for, at virksomheden skal sikre, at vikarerne aflønnes efter samme regler som virksomhedens egne medarbejdere, og at den hæfter for eventuel manglende betaling.

Lidt færre fagretlige sager

I 2018 blev der oprettet godt 600 sager vedrørende overenskomster og ansættelsesforhold – knap 100 færre end i 2017. Sagerne dækker over et bredt spektrum fra tilpasningsforhandlinger ved skift af overenskomst, manglende pensionsbetaling, uenighed om betaling i akkord og forståelse af overenskomsterne til afskedigelser og sager om forskelsbehandling.

Til gengæld havde vi 2018 kun ganske få sager om arbejdsnedlæggelser.